Skip to content Skip to footer

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 2 & 3 ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2 ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΕ ΑΙ ΑΜ ΑΝ ΑΠ ΑΡ ΑΣ ΑΤ ΑΦ ΑΧ ΒΑ ΒΕ ΓΑ ΓΕ ΓΗ ΓΩ ΔΑ ΔΕ ΔΗ ΔΙ ΔΩ ΕΑ ΕΙ ΕΚ ΕΜ ΕΝ ΕΞ ΕΠ ΕΣ ΕΥ ΕΩ ΖΑ ΖΗ ΖΟ ΖΩ ΗΝ ΗΣ ΗΩ ΘΑ ΘΕ ΙΑ ΙΕ ΙΝ ΙΟ ΙΥ ΚΑ ΚΕ ΚΙ ΛΑ ΜΑ ΜΕ ΜΗ ΜΙ ΜΥ ΝΑ ΝΕ ΝΗ ΝΙ ΝΥ ΞΙ ΞΥ ΞΩ ΟΙ OM ΟΝ ΟΠ ΟΣ ΟΥ ΟΦ ΟΧ ΠΑ ΠΙ ΠΟ ΠΩ ΡΕ ΡΟ ΡΩ ΣΑ ΣΕ ΣΙ ΣΤ ΣΥ ΤΑ ΤΕ ΤΗ ΤΙ ΤΟ ΤΣ ΤΩ ΦΑ ΦΙ ΦΟ XΑ ΧΕ ΧΙ ΧΜ ΨΕ ΨΗ ΨΙ ΩΑ ΩΜ ΩΝ ΩΟ ΩΠ ΩΣ ΩΦ ΩΧ

3 ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΑΑ ΑΑΧ ΑΒΑ ΑΒΙ ΑΓΑ ΑΓΕ ΑΓΗ ΑΓΙ ΑΓΩ ΑΔΑ ΑΔΕ ΑΔΗ ΑΔΙ ΑΔΩ ΑΕΙ ΑΖΑ ΑΗΡ ΑΘΕ ΑΘΟ ΑΙΞ ΑΙΣ ΑΛΑ ΑΛΗ ΑΛΙ ΑΛΚ ΑΛΟ ΑΛΣ ΑΛΤ ΑΛΩ ΑΜΑ ΑΜΕ ΑΜΗ ΑΝΑ ΑΝΕ ΑΝΙ ΑΝΩ ΑΞΑ ΑΞΕ ΑΞΟ ΑΟΥ ΑΠΑ ΑΠΕ ΑΠΟ ΑΠΩ ΑΡΑ ΑΡΕ ΑΡΗ ΑΡΜ ΑΡΟ ΑΡΥ ΑΡΩ ΑΣΕ ΑΣΟ ΑΤΑ ΑΤΕ ΑΤΗ ΑΤΙ ΑΤΟ ΑΦΕ ΑΦΗ ΑΧΑ ΑΧΕ ΑΧΗ ΑΧΙ ΑΧΟ ΑΧΩ ΑΨΑ ΑΨΕ ΑΨΗ ΑΨΟ ΑΨΥ ΑΨΩ

BAB ΒΑΙ ΒΑΝ ΒΑΤ ΒΑΧ ΒΓΩ ΒΕΗ ΒΗΞ ΒΙΑ ΒΙΕ ΒΙΟ ΒΙΠ ΒΟΑ ΒΟΗ ΒΟΞ ΒΟΥ ΒΟΩ ΒΡΕ ΒΡΥ ΒΡΩ ΒΥΑ ΓΑΒ ΓΑΡ ΓΑΥ ΓΕΝ ΓΗΝ ΓΗΣ ΓΙΑ ΓΙΕ ΓΙΝ ΓΙΟ ΓΚΙ ΓΚΥ ΓΟΕ ΓΟΗ ΓΟΟ ΓΟΥ ΓΡΑ ΓΡΙ ΓΡΥ
ΔΕΗ ΔΕΙ ΔΕΝ ΔΕΣ ΔΗΩ ΔΙΑ ΔΙΟ ΔΙΣ ΔΙΩ ΔΟΝ ΔΟΥ ΔΡΑ ΔΡΥ ΔΡΩ ΔΥΕ ΔΥΟ ΔΥΩ

ΕΑΝ ΕΑΡ ΕΓΩ ΕΔΑ ΕΔΕ ΕΔΩ ΕΕΕ ΕΘΗ ΕΙΣ ΕΛΑ ΕΛΗ ΕΛΟ ΕΜΕ ΕΜΟ ΕΜΩ ΕΝΑ ΕΝΕ ΕΝΙ ΕΝΩ ΕΞΑ ΕΞΕ ΕΞΗ ΕΞΙ ΕΞΩ ΕΠΑ ΕΠΗ ΕΠΙ ΕΣΕ ΕΣΟ ΕΣΥ ΕΣΩ ΕΤΗ ΕΤΙ ΕΦΑ ΕΦΕ ΕΦΗ ΕΧΕ ΕΧΩ ΕΩΣ

ΖΑΕ ΖΑΚ ΖΑΝ ΖΑΣ ΖΑΩ ΖΕΑ ΖΕΕ ΖΕΙ ΖΕΝ ΖΕΟ ΖΕΩ ΖΗΝ ΖΗΣ ΖΙΚ ΖΙΠ ΖΟΥ ΖΩΑ ΖΩΗ ΖΩΝ ΖΩΟ ΗΒΗ ΗΓΑ ΗΓΕ ΗΔΗ ΗΔΥ ΗΘΑ ΗΘΕ ΗΘΗ ΗΛΕ ΗΛΟ ΗΡΑ ΗΡΕ ΗΤΑ ΗΧΕ ΗΧΟ ΗΧΩ ΗΨΑ ΗΨΕ ΗΩΣ ΘΕΑ ΘΕΕ ΘΕN ΘΕΟ ΘΕΣ ΘΙΕ ΘΙΟ ΘΟΥ ΘΡΕ ΘΡΟ ΘΥΕ ΘΥΩ ΘΩΑ ΘΩΣ
ΙΒΑ ΙΒΙ ΙΔΕ ΙΔΙ ΙΔΩ ΙΛΗ ΙΛΥ ΙΜΟ ΙΝΑ ΙΞΕ ΙΞΟ ΙΟΙ ΙΟΝ ΙΟΣ ΙΟΥ ΙΡΙ ΙΣΑ ΙΣΕ ΙΣΗ ΙΣΟ ΙΤΕ ΙΧΙ ΙΩΝ ΚΑΗ ΚΑΙ ΚΑΝ ΚΑΣ ΚΑΤ ΚΑΩ ΚΕΙ ΚΕΚ ΚΙΠ ΚΙΤ ΚΙΧ ΚΝΑ ΚΟΚ ΚΟΥ ΚΡΑ ΚΥΡ ΚΩΚ
ΛΑΕ ΛΑΚ ΛΑΞ ΛΑΟ ΛΑΤ ΛΕΒ ΛΕΙ ΛΕΚ ΛΕΝ ΛΕΣ ΛΕΩ ΛΙΑ ΛΙΨ ΛΟΥ ΛΥΕ ΛΥΩ

ΜΑΙ ΜΑΜ ΜΑΣ ΜΑΤ ΜΑΧ ΜΕΑ ΜΕΘ ΜΕΝ ΜΕΣ ΜΗΝ ΜΙΑ ΜΙΚ ΜΙΣ ΜΝΑ ΜΟΒ ΜΟΙ ΜΟΛ ΜΟΥ ΜΟΨ ΜΠΑ ΜΠΕ ΜΠΩ ΜΥΝ ΜΥΣ ΜΥΩ ΜΩΒ ΜΩΨ

ΝΑΕ ΝΑΙ ΝΑΟ ΝΑΥ ΝΕΑ ΝΕΕ ΝΕΙ ΝΕΟ ΝΕΣ ΝΙΑ ΝΙΕ ΝΙΟ ΝΟΥ ΝΟΩ ΝΤΑ ΝΤΕ ΝΤΟ ΝΥΝ ΝΥΞ ΞΕΕ ΞΕΙ ΞΕΩ ΞΟΥ ΞΥΩ
ΟΔΕ ΟΔΟ ΟΔΩ ΟΖΑ ΟΖΕ ΟΖΟ ΟΖΩ ΟΘΕ ΟΘΙ ΟΙΑ ΟΙΕ ΟΙΣ ΟΚΑ ΟΛΑ ΟΛΕ ΟΛΗ ΟΛΟ ΟΛΩ ΟΝΕ ΟΝΟ ΟΞΕ ΟΞΗ ΟΞΟ ΟΞΥ ΟΞΩ ΟΠΑ ΟΠΕ ΟΠΗ ΟΠΟ ΟΡΑ ΟΡΕ ΟΡΗ ΟΡΟ ΟΡΩ ΟΣΑ ΟΣΕ ΟΣΗ ΟΣΟ ΟΣΩ ΟΤΕ ΟΤΙ ΟΥΑ ΟΥΚ ΟΥΣ ΟΥΤ ΟΥΦ ΟΥΧ ΟΦΙ ΟΧΙ ΟΨΗ

ΠΑΕ ΠΑΙ ΠΑΛ ΠΑΝ ΠΑΣ ΠΑΤ ΠΑΦ ΠΑΩ ΠΓΙ ΠΕΗ ΠΕΙ ΠΕΣ ΠΙΑ ΠΙΕ ΠΙΚ ΠΙΝ ΠΙΟ ΠΙΦ ΠΙΩ ΠΛΩ ΠΟΑ ΠΟΠ ΠΟΤ ΠΟΥ ΠΡΟ ΠΥΑ ΠΥΞ ΠΥΟ ΠΥΡ ΠΩΣ

ΡΑΜ ΡΑΠ ΡΑΣ ΡΑΦ ΡΕΕ ΡΕΙ ΡΕΜ ΡΕΝ ΡΕΟ ΡΕΩ ΡΗΑ ΡΙΣ ΡΙΦ ΡΟΖ ΡΟΗ ΡΟΙ ΡΟΚ ΡΟΜ ΡΟΞ ΡΟΥ

ΣΑΖ ΣΑΙ ΣΑΝ ΣΑΞ ΣΑΣ ΣΑΧ ΣΒΩ ΣΕΑ ΣΕΞ ΣΕΡ ΣΕΤ ΣΕΦ ΣΗΣ ΣΙΑ ΣΙΚ ΣΙΧ ΣΚΑ ΣΚΙ ΣΚΩ ΣΟΙ ΣΟΚ ΣΟΛ ΣΟΜ ΣΟΣ ΣΟΥ ΣΠΑ ΣΠΩ ΣΤΑ ΣΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝ ΣΥΣ ΣΩΑ ΣΩΕ ΣΩΟ ΣΩΣ

ΤΑΗ ΤΑΚ ΤΑΜ ΤΑΝ ΤΑΟ ΤΑΡ ΤΑΣ ΤΑΥ ΤΑΩ ΤΕΣ ΤΖΑ ΤΗΚ ΤΗΝ ΤΗΣ ΤΙΚ ΤΙΜ ΤΙΠ ΤΙΣ ΤΟΙ ΤΟΛ ΤΟΝ ΤΟΠ ΤΟΡ ΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑ ΤΣΑ ΤΣΗ ΤΣΙ ΤΩΝ

ΥΒΑ ΥΒΕ ΥΒΗ ΥΒΟ ΥΙΕ ΥΙΟ ΥΛΗ ΥΝΙ ΥΠΟ ΥΦΗ ΥΨΗ

ΦΑΕ ΦΑΙ ΦΑΝ ΦΑΞ ΦΑΣ ΦΑΩ ΦΕΙ ΦΕΥ ΦΙΕ ΦΙΝ ΦΙΞ ΦΙΣ ΦΟΡ ΦΟΥ ΦΤΩ ΦΥΕ ΦΥΩ ΦΩΣ ΧΑΗ ΧΑΙ ΧΑΝ ΧΑΦ ΧΕΕ ΧΕΙ ΧΕΩ ΧΙΚ ΧΙΤ ΧΟΗ ΧΟΛ ΧΟΠ ΧΟΥ ΧΡΩ ΧΩΛ
ΨΕΙ ΨΕΣ ΨΗΣ ΨΙΤ ΨΟΥ ΨΩΝ

ΩΑΣ ΩΔΗ ΩΕΣ ΩΘΩ ΩΚΥ ΩΜΑ ΩΜΕ ΩΜΗ ΩΜΟ ΩΟΝ ΩΟΠ ΩΟΥ ΩΡΑ ΩΡΕ ΩΣΗ ΩΤΑ ΩΩΝ

Newsletter